تلاش برای رسیدن به کیفیت مطلوب

ریسکهایی دارای خطر بیشتر می باشند که یا در پروژه شناختی از آنها نیست و یا اهمیتی به آنها داده نمی شود. ریسکهایی که مرتبط با مدیریت کیفیت می باشند جزو این دسته از ریسکها می باشند . اغلب چنین تهدیدهایی دلیل بروز سخت ترین پی آمدها و یا باعث از بین رفتن شرکت می باشند.

آهنگ رشد شرکت به طور مستقیم وابسته به میزان تحقق موفقیت آمیز پروژه های سرمایه گذاری است و اولین چیزی که بر راندمان و بازده پروژه تاثیر می گذارد همان کیفیت محصولات تولیدی می باشد . مدیرپروژه برای رسیدن به اهداف پروژه باید در ابتدا ریسکهای موجود را شناسایی و به کمک تیم پروژه راهکارهایی رویارویی با آنها و کاهش اثرات مخرب آنها را پیش بینی نماید تا در هنگام رویارویی با آنها موجب وارد شدن زیان به روند اجرایی پروژه و محصول نهایی نگردد.

/ 1 نظر / 21 بازدید